ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-08-14 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
           ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ    

  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠴᠠᠭ  ᠤᠨ 2017 ᠣᠨ  ᠤ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ   3    ᠂      ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ                              ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ                                           10  2017 ᠣᠨ  ᠤ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ   2   《             》 ᠢ   《 》             ᠪᠠᠭ᠎ᠠ    ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢ  ᠶᠢ              《                         》                 ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ  ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ                 《》                                            

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠪᠠ


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173