ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-05-14 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠳᠡᠰ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠡᠳ 4 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠ

 ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠳᠡᠰ  ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠥᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ‍ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠦᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠳ᠋ᠡᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠦᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨᠵᠠᠮ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠬᠣᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠠᠳ᠋ᠣᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠡᠳ4 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠠᠷ ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠥᠭ  ᠦᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠳᠡᠰ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠠᠶᠢᠲᠡ 33 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ2 ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠦᠨᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ 2011 ᠤᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ 2014 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨᠳ᠋ᠥ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ 65 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭᠴᠢᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ‍ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠳ᠋ᠣᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠥᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠤᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ 3᠂ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠳᠡᠰ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ 4 ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠳᠡᠰ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ 10 ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173