ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-05-13 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠱᠠᠳ᠋ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ 1% ᠪᠤᠯᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ  ᠦᠨᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠤᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠢᠨᠭᠬᠢᠮ ᠂ ᠡᠳ᠋  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠲᠢᠨᠭᠬᠢᠮ ᠂ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ  ᠦᠨ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 4 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 14 ᠤ ᠡᠳ᠋ᠤᠷᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠱᠠᠳ᠋ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠳ᠋ᠡᠯ  ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ 2017 ᠤᠨ ᠤ 1ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ1 ᠤ ᠡᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ 2016 ᠤᠨᠳ᠋ᠤ  0.5  ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠳ᠋ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ 1% ᠪᠤᠯᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠄ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ 1% ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ 0.5% ᠪᠤᠯᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ  ᠤ ᠬᠤᠪᠢ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠦᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ0.5% ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 2018  ᠤᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠳ᠋ᠤᠷᠪᠤᠯᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠃  

ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ  ᠵᠢ  ᠤᠯᠠᠮ  ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠬᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ‍ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠴᠢᠨᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ  ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ 2015 ᠤᠨᠪᠠ 2016 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ 3% ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ1.5% ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ  ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠵᠢ  1% ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢ  ᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ  ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ 0.5% ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ‍ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ13.7 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠠᠢ ᠃  ᠲᠤᠰ ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂  ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ‍ᠢ  ᠪᠠᠷᠤᠭ  7 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃  


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173