ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-05-11 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ‍ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ

2017 ᠤᠨ  ᠤ 5 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ 11 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ  ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯ  ‍ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠣ  ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠂  ᠤᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠦᠨᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳ᠋ᠠᠬᠴᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ   ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ  ᠤᠲᠦᠷᠦ  ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠣᠬᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠸᠧᠢ ᠯᠢ ᠬᠤᠧᠠ  ᠢᠢᠨᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠢᠠᠷ ᠂  ᠳᠣᠬᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠦᠨᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠤᠷᠭᠢᠯ  ᠦᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠲᠣᠬᠢᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ 2016 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨᠶᠠᠮᠣᠨ  ᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠱᠠᠲᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠬᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠣᠶᠣᠴᠢᠯᠠᠯ 1133 ᠬᠣᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠣᠯᠭ᠎ᠠ 629 ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠯ  ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠂2015 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ  ᠤ ᠲᠣᠰ ᠱᠠᠳ᠋ᠣᠨ  ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 2014 ᠤᠨ  ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ 7.8 ᠳᠠᠬᠢᠨᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠬᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠣ  ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠦᠨᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2015 ᠤᠨ  ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ  ᠢᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳ᠋ᠡᠯᠡᠯ ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠡᠳ60% ᠤᠷᠴᠢᠮ ‍ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠣᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠭᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠡᠶᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠯᠥᠭ ᠪᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠲᠠᠭᠠᠯ ‍ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠵᠣᠷᠭᠠᠨᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠸᠧᠢ ᠯᠢᠬᠤᠧᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠨᠵᠠᠷᠭᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ  ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠃  ᠤᠳ᠋ᠣᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂  ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ  ᠤᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂  ᠵᠠᠷᠭᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173