ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-02-10 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
2017 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ 12 ᠬᠤᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ‍ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠲᠦᠷᠤ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ  ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠨᠭᠬᠢᠮ  ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ‍ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳ᠋ᠠᠵᠢᠨ ᠲᠦᠰᠤᠯ  ‍ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠳ᠋ᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠡᠴᠡᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠬᠢᠬᠦ 12  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ  ᠳ᠋ᠥᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ‍ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠬᠢᠬᠦ 12 ᠬᠤᠳ᠋ᠠ᠄ ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ᠂ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨ ᠵᠦᠩ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ  ᠦᠨ ᠮᠦᠭᠳ᠋ᠡᠨ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠨᠭᠰᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠵᠧᠤ᠂ ᠠᠨᠾᠦᠢᠢ ᠵᠢᠨ ᠾᠧᠹᠧᠢ᠂ ᠱᠠᠨᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠦᠨ ᠸᠧᠢ ᠬᠠᠢ᠂ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠦ ᠵᠧᠨᠭᠵᠧᠤ᠂ᠬᠣᠨᠠᠨ ᠦ ᠶᠤᠧᠠᠢ ᠶᠠᠩ᠂ ᠭᠤᠧᠠᠨᠭᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠦᠨᠵᠦᠬᠠᠢ᠂ ᠴᠦᠨᠭᠴᠢᠩᠬᠤᠳ᠋ᠠ᠂ ᠰᠧᠴᠤᠧᠠᠨ ᠦ ᠨᠧᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠦ ᠺᠦᠨᠮᠢᠩ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ 12 ᠭᠠᠵᠠᠷᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠬᠢᠬᠦᠠᠵᠢᠯ  ‍ᠢ  ᠦᠪᠡᠰᠤᠪᠠᠨᠦᠷᠨᠢᠬᠥᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷᠤᠷᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠥᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠤᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢᠦᠷᠨᠢᠬᠥᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳ᠋ᠤᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ  ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ‍ᠢᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠭᠤᠰ ‍ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠳ᠋ᠤᠢᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳ᠋ᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠠᠨᠭᠬᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠰᠤᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨᠭᠬᠦ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨᠭᠬᠥᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠤᠨᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠤᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠲᠠᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠬᠢᠬᠦᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠵᠢᠨᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ  ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠯᠡᠨ ᠬᠦ᠋ᠮᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦ᠋ᠮᠤᠨᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠥᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨᠭᠬᠥᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠯᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠲᠡᠨᠭᠴᠡᠬᠥᠷᠢᠳ᠋ᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠦᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠳ᠋ᠠᠨᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠲᠤᠬᠳ᠋ᠠᠴᠠ ᠵᠢ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173