ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-01-19 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠲᠦᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢ  ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ   ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ᠦᠨ 2017  1  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  9  ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠯᠢ ᠺᠧᠴᠢᠶᠠᠩ ᠦᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ  ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ   ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠦᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯ  ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠭᠦ᠋ᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ  ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠪᠠᠢᠢᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ   ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ  ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠤᠳ᠋ᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ   ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ 

ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ  ᠳ᠋ᠤ᠂ 5 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ  ᠦᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ  ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ‍ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠦ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠠᠢ  ᠤᠳ᠋ᠤ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ  ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠳ᠋ᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨᠳᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠳ᠋ᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨᠳᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠪᠤ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ  ᠳᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃

 ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ  ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠯᠲᠡᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ  ᠬᠦ᠋ᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ  ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠴᠠ  ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳ᠋ᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ  ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ  ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠭᠦᠯᠵᠤ  ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ  ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢᠳᠬᠤ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠨᠠᠢᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢ ᠴᠢᠬᠣᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠢᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢᠢᠠᠷ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠳ᠋ᠣᠯᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠪᠣᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠢᠢ  ᠪᠠᠲᠤᠯᠬᠠᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠵᠠᠢ ᠃


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173