ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-01-03 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠲᠦᠷᠤ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ  ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ

ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ  ᠡᠳ᠋ᠤᠷ ᠦᠨ    ᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ᠦᠨ 2016  12  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ 26 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠤᠷ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠤ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠤᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠯᠢ ᠺᠧ ᠴᠢᠶᠠᠩ  ᠭᠠᠷ  ᠦᠨ  ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ    ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ  ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ  ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ  ᠵᠢᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ  ᠵᠢᠨ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠬᠥᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠪᠠ ᠂    ᠪᠤᠯ  ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ᠋ᠤᠢᠵᠢᠨ  ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠮᠠᠨ  ᠦ  ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ   ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠦ   ᠪᠠ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ  ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ  ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤ  ᠮᠠᠨ ᠦ  ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ  ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠥᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳ᠋ᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠤᠨ  ᠵᠢᠡᠷ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠥᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠳ᠋ᠠ ᠬᠦ᠋ᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦ᠋ᠮᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠯ  ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ10%  ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠥᠯᠤᠨ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ 11%  ᠡᠴᠡ   ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠥᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠯ  ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ14% ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠥᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 2020        67 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ  ᠡᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢᠨ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠲᠦ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 7 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠲᠦ ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ  ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ‍ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠳ᠋ᠡ  ᠃ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠥᠯᠬᠦ  ᠬᠤᠪᠢ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ12% ᠡᠴᠡ   ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ‍ᠢ  ᠨᠡᠩ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠬᠥᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨᠨᠡᠢᠢᠳ᠋ᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠡᠩ ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠢᠬᠥᠯᠤᠨ ᠂ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ‍ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂  ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠥᠷ  ᠦᠨ ᠡᠮᠬᠢ  ᠵᠢᠷᠤᠮ ‍ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠳ᠋ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠦᠬᠥᠴᠡᠯ ‍ᠢ ᠨᠡᠩ ᠭᠤᠶᠤ  ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠷᠯᠤᠩ  ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ‍  ᠢᠯᠡᠳᠳ᠋ᠡ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳ᠋ᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠡ  ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ  ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠬᠦ᠋ᠴᠤᠨ ‍ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠨᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠥᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ‍ᠢ ᠡᠷᠡᠬᠥᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠯᠤᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢ  ᠢᠯᠡᠳᠳ᠋ᠡ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

   ᠦᠨ 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173