ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2016-12-26 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠲᠦᠷᠤ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ

ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠤᠷ  ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ  ᠦᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ᠦᠨ 2016 ᠤᠨ  ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 26  ᠦᠡᠳ᠋ᠤᠷ  ᠦᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠤ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠤᠭᠦᠭᠡᠨ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠯᠢ ᠺᠧ ᠴᠢᠶᠠᠩ  ᠦᠨ ᠭᠠᠷ  ᠦᠨᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠠᠷᠪᠠᠨᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ》ᠵᠢ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃《 ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ 》ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠂ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠬᠥᠷᠭᠡᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠳ᠋ᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ᠋ᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠦ᠋ᠭᠵᠢᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠦᠳ᠋ᠣᠯᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠃《 ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ 》ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠥᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳ᠋ᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠥᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳ᠋ᠠᠢ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠵᠢ ᠲᠤᠬᠳ᠋ᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠥᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠳ᠋ᠠ  ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ 10% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠥᠯᠤᠨ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ 11% ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠥᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ 14% ᠡᠴᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠥᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 2020 ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠢ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠢ 67 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠤᠳ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦ᠋ᠷᠣᠬᠦᠯᠵᠣ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠡᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠣᠬᠦᠯᠵᠣ᠂ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 7 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠣᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢᠯᠡᠳᠳ᠋ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠥᠯᠬᠦ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ 12%ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠣᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ‍ᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠬᠥᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠳ᠋ᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ  ᠵᠢ ᠨᠡᠩ ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠢᠬᠥᠯᠤᠨ ᠂ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠠᠢ  ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ‍ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠳ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠥᠷ  ᠦᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ‍ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠳ᠋ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠦᠬᠥᠴᠡᠯ ‍ᠢ ᠨᠡᠩ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂《ᠵᠤᠷᠯᠤᠩ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》‍ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠳ᠋ᠡ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳ᠋ᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠬᠦ  ‍ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠵᠤᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡᠬᠥᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠡᠷᠡᠬᠥᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠨ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨᠤᠯᠤᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠳ᠋ᠡ  ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173