ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2016-12-02 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠳᠤᠩ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠳᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

     12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠲᠠ ᠪᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ   ᠃ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠦᠪ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ《     ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ             ᠬᠠᠤᠯᠢ      ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ    ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ》 ᠨᠠᠶᠢᠲᠠᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢ᠄

ᠢᠵᠢᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦᠯᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ATM ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠪᠡᠯ 24 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠡ ᠲᠡᠡᠭᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃

ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ  ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 100 ᠳᠦᠮᠡ᠂ 30 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ  ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠸᠲ


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173