ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-07-16 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:          
ᠡᠦ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ

ᠡᠦ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ( ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠩ ᠯᠢᠦ ᠾᠧ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ) ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 491.0 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 30260 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 442.8 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 21049.3 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠃   ᠭᠧᠤ ᠸᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂     ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂  ᠪᠠᠷᠤᠭ 5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠹᠸᠨ ( ᠰᠢᠨ ᠴᠢᠶᠣᠤ ᠸᠠᠨ )  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢ  ᠭᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ  ᠭᠦᠨ ᠨᠢ 50 ~ 60 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ  ᠂  ᠂ ᠦᠶᠡᠷ ᠦᠨ   ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃    ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 86 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢ 1.4‰ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 8042 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 2.8 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 2.5 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠡᠦ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᡁᠢ ᠨᠢᠤᠢ ᠴᠢᠦᠶ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ 1938 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠧᠨ ᠴᠤᠸᠠᠨ ᠪᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠦ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠮᠢ ᡁᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠧᠦ ᠵᠢᠶᠠ ᠭᠧ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 18.5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ 1 ᠲᠦᠮᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ  ᠮᠥ ᠶᠢ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 1949 ᠣᠨ ᠤ 4  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1950 ᠣᠨ ᠤ 5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠰᠡᠯᠪᠢᠪᠡ᠃ 1950 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠂ ᠡᠦ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠂ ᠰᠦᠢ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173