ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-07-09 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:          
ᠶᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ

 

ᠶᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠣᠣ ᠭᠸ᠋ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠴᠧᠩ ᠸᠠᠨ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠶ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 50 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ 140 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠃ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠸᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠠᠶ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ 60%  ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠭᠴᠡ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠬᠡᠷᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ︽V︾ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠶ᠃ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡ ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠢ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠥᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠥᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠴᠢ   ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠶᠦᠨ  ᠳ᠋ᠦᠩ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠤᠨᠤᠮᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠶ᠃

 

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173