ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-07-16 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:          
 ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ

 

ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠯᠦ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠂ ᠴᠢ ᠡᠯ ᠡᠾᠸ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠦᠶ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠶ ᠡᠯ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠨᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂  ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠠᠢᠯᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠦ᠋ ᠴᠠ ᠭᠧᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠨᠢᠤ ᠹᠧᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠣᠣᠯ ᠂ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠭᠧᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠂ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠮᠠ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ 9 ᠭᠣᠣᠯ  ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠦ ᠴᠠ ᠭᠧᠤ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠮᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠣᠮᠲᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠂ ᠬᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠂ ᠲᠣᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠭᠦᠩ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ  ᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠬᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 10 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  50 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠨᠢ 0.6 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 1 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂  ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠥᠬᠥ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 123.2 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 3290.7 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 3.536 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠃

ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ     ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠯᠠᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠭᠴᠡ ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠂  ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶ ᠂ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤᠷᠢᠯ  ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ  ᠪᠠ   ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠃ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠥᠯᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠥᠯᠳᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 4  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠰᠳᠡᠭ᠃

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173