ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-09-17 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:          
ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (  )

2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  7 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠂ 1 ᠰᠤᠮᠤ ᠂ 1 ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  11.38 ᠲᠦᠮᠡ    ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠂   ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠂ ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠂ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠂ ᠲᠦᠵᠢᠶᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ 15 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠲᠡᠶ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 1.74 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠃

2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠤ 7 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠂ 2 ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠂ 3 ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠶ ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 12 ᠲᠦᠮᠡ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠂ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠂ ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠂ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠂ ᠲᠦᠵᠢᠶᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ 15 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 18177 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

2019  ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠥᠬᠥ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠤ 7 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠂ 2 ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠂ 3 ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠶ ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 18177 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 12 ᠲᠦᠮᠡ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠂ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠂ ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠂ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠂ ᠲᠦᠵᠢᠶᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ 22 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠃ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ 20 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ( ᠬᠣᠲᠠ ) ᠪᠠ 33 ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠪᠠᠲᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠃

 

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173