ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-10-08 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:          
  ᠨᠤᠲᠤᠭ—— ᠶᠠᠭᠰᠢ

ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠃

ᠬᠣᠲᠠ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶ 175 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠣᠶ ᠰᠢᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ  67.8 %  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠭᠠᠶ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤ ᠂ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠠᠷᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ 10 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠦᠶᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣ    ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ 200 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠦᠢᠯ   ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ 323 ᠵᠦᠶᠯ  ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ 88 ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 1073 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠂ ᠵᠡᠰ ᠂ ᠴᠣᠬᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠂  ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠂ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠤᠷ ᠵᠣᠩᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ 19 ᠵᠦᠶᠯ ᠃

ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠹᠸᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠂  ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠣᠢ ᠪᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠃

ᠹᠸᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠶᠠᠭᠰᠢ  ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 8 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠹᠸᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 900 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠶ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 300 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 99 ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠃

ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ  ᠶᠢᠨ  ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ 50 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ  ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 28 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ    ᠯᠠᠮᠠ   ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠃

 

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173