ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-02-12 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ    
ᠮᠠᠯᠭᠠᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ

ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃   ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠧ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡ  ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ( 1722 ᠣᠨ )  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠤᠴᠠᠩ  ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ 15 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠧ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠲᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ 20 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠮᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ     ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠣᠰ  ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠣᠰ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ   ᠃ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ 60 ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ 20 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠂  ᠪᠠ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠢᠶᠠᠨᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠰᠠᠩ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷ 130 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 1960 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ 1968 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂   ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ᠃

 

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173