ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-03-18 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:         
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ  

ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠤ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ  1945 ᠣᠨ ᠤ 9  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠢᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠧᠦ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠤᠤ ᠶᠠᠩ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ 11405 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠶ᠃ 1945 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ  ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠦ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂  ᠦ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠃   ᠦᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠢ  ᠃

ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 16.25 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 2 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ 3 ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ   ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 14 ᠳᠡᠭᠲᠡᠷ ᠲᠡᠶ᠃ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨ   ᠃ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤᠨᠢ 5 ᠬᠡᠰᠡᠭ    ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠂ ᠲᠠᠩᠺᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠫᠤᠤᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

  ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠥ᠋ ᠱᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 15400 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 728 ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠡᠶ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ  ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ 8 ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ 24   ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳᠤ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠤ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ    1101 ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ   ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠂ 150 ᠮᠧᠲᠷ  ᠂ 253 ᠳᠡᠭᠲᠡᠷ  ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠵᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠲᠥᠪ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ ᠂    ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173