ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-03-18 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ     ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠩᠴᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 104 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 3 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠥ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ AA ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ     ᠢᠭᠴᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠬᠠᠴᠢᠨ  ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠯ ᠮᠡᠲᠦ    ᠵᠣᠨ  ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ   ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠪᠪᠦᠨ᠎ᠡ᠃  ᠮᠣᠳᠣᠨ  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠶᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠ   ᠡᠪᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ  ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠳᠣ  ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ  ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠣᠶ ᠳᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠂    ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠢ   ᠃   ᠨᠢ  ᠢ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠳᠣ  ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠶ  ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠰ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ   ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠳᠣ      ᠵᠠᠷᠢᠮ    ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠣᠳᠣ  《 ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ 《 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠪᠲᠡᠢ 》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠱᠠᠲᠤ  ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ  ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ   ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ   ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠨᠢᠭᠡ      ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠩ  ᠂     ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173