ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-03-11 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:         
  

   ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ      ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂       ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ( 1670 ᠣᠨ ) ᠃              ᠰᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ   ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ  ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠲᠤ 《 ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ  》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂     ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

   ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠨᠢ      ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂         ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠣᠷᠣᠶ ᠲᠠᠶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠂  ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ    ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠃   ᠪᠡᠷ  ᠳᠠᠷᠤᠢ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠮ  ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ                 ᠪᠤᠢ ᠂   ᠶᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠢᠶᠡᠷ    ᠃  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ     ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤᠭᠠᠩ  ᠂   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠩ   ᠣᠷᠣᠶ   ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ     ᠲᠠᠶ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ  ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠢ    ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠣᠣᠯ  ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠮ   ᠂  ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠂   ᠡᠭᠦᠳᠡ  ᠣᠷᠣᠪᠠᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ     ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ   ᠂   ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠠᠩ      ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ   ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 6 ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠣᠷᠣᠢ   ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂   ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ (  ᠭᠠᠵᠠᠷ )  ᠤᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

 

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173