ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-03-25 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠰᠢᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ  

ᠰᠢᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ  ᠃ ᠰᠢᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ   ᠳ᠋ᠠ ᠬᠣᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠶᠢᠨ    ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠶᠢᠯᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠢᠶᠣᠤᠾᠧ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠰᠤ   ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  3.25 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  10.50 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠃

ᠰᠢᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ  ᠪᠢ ᠯᠢᠦ ᠾᠧ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ  ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 91.2 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ     ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ   ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤ     ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠰᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢ ᠯᠢᠦ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠱᠣᠣ ᠯᠸᠡᠭ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 166.2 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ  ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠥᠷᠭᠡᠨ  ᠭᠦᠶᠬᠡᠨ  ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 400~800 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ  ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠪᠤᠶ   ᠃   ᠬᠣᠶᠠᠷ  ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ   ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠱᠣᠣ ᠯᠸᠡᠭ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ    ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ   ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 122.6 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂  ᠲᠤᠨᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠳᠦ  ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ   ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 1000 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ   ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

 

 

 

 

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173