ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-06-09 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠎ᠤᠨ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ
ᠡᠯ ᠽᠢ  ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠡᠯ ᠽᠢ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠮ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤᠷᠢᠯ    ᠬᠢᠯᠢ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 21 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠡᠴᠡ 2 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ᠃ ᠡᠯ ᠽᠢ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ    ᠡᠯ ᠺᠠ ᠨᠤᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 11 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 25 ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ 81 ᠵᠦᠶᠯ ᠦᠨ  ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠶ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ  ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠤᠨ ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠨ ᠂ ᠬᠠᠷᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠭᠣᠷᠤᠤ ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠠᠷᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ 8 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠣᠶ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ 90 %  ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ 6 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 17 ᠵᠦᠶᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂  ᠮᠥᠷᠭᠥ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠭᠡ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠮ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠶ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠮᠠᠯᠵᠢ  ᠃

 

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173