ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-05-12 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠶᠠᠯᠦ ᠭᠣᠣᠯ

ᠶᠠᠯᠦ ᠭᠣᠣᠯ  ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠦ   ᠰᠤᠩᠭᠠᠷᠢ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ   ᠨᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ      ᠃ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠯᠲᠣᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1266 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠥ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 388.2 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 19110 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨᠽᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠯᠦᠩᠵᠢᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ    ᠯᠦᠩᠵᠢᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠲᠠᠶ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ  ᠰᠢᠭᠤᠶᠢᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ  ᠡᠭᠴᠡ  ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠶ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 400 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 23 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 1030 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠶᠠᠯᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ   ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ   ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ  ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ  ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ  ᠃ ᠭᠣᠣᠯ   ᠨᠢ  ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠰᠢᠭᠤᠶᠢᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨᠴᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠨᠠᠯᠠᠤ ᠡᠭᠴᠡ  ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠭᠴᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶ  ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭ  ᠪᠤᠶ   ᠃ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠶ ᠂   ᠣᠷᠣᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ  ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ  ᠥᠬᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ  ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠤᠮᠤ  ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ   ᠮᠡᠲᠦ  ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠶ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173