ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-09-15 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:     
 ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ

 ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠰᠥᠭᠡᠲᠡᠢ ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 340 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 50 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ 2004 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠶ ᠃

 ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠢᠶᠣᠤᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ︵ ᠭᠣᠸᠯ ︶  ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 151 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠮ  50 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠭᠣᠸᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠭᠣᠸᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠳᠡᠷᠲᠦ ᠱᠠᠲᠤᠯᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠣᠶᠢᠲᠤ ᠳᠡᠨᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠨᠱᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠱᠠᠷᠢᠮ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠯᠪᠦᠷᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173