ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-01-20 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:         
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 

    ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠂  ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ 《 ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ   ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ  ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠷᠲᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ   ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠶ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠨ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠠᠷᠤᠭ 15 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ 10 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ  ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ  ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠃ 2004 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠦᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃‍ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173