ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-10-06 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:  ︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ   ︾
   ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 4A ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠃ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠢᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ  ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠬᠥᠭᠥᠷᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ(1905) ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠥᠭᠥᠷᠭᠡ ᠪᠠ  ᠬᠥᠭᠥᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠶ ᠃  ᠬᠥᠭᠥᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠ 42 ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠯᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ 1960 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂  ᠬᠥᠭᠥᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ   ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠨᠢ 68 ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠴᠡ ᠨᠢ 100% ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠂ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ 40 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 15 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ   ᠃


 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173