ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-09-15 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠦᠯᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠦ ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ

ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠦ ᠳᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠴᠦᠮ       ᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ᠃   ᠦ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ    ᠂ ᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ    ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠤᠯ   ᠃ ᠡᠮᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂    ᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳ   ᠦ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ  ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠳᠦ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠳᠤ   ᠦᠭᠴᠦ   ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ  ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠤᠬᠤ᠂ ᠤᠬᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠃ ᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ   ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ  ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠯᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠦᠨ ᠳᠤ    ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠦ ᠃ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠶᠡᠷᠤᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠭᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠦᠯᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ    ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ  ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ     ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠳᠤᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠦ    ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173