ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2016-12-04 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠺᠤᠹᠧ᠌ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠡᠯ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ

     26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠹᠧ᠌  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠤ ᠺᠦᠨᠮᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠺᠤᠹᠧ᠌ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠺᠤᠹᠧ᠌ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠃

     1. ᠺᠤᠹᠧ᠌ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠶᠢᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃

     2. ᠥᠷᠯᠦᠬᠡ ᠺᠤᠹᠧ᠌ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠥᠷᠯᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠳᠤᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃

     3. ᠺᠤᠹᠧ᠌ ᠤᠤᠭᠤᠮᠠᠬᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

     4.ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠤᠹᠧ᠌ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠧᠲ


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173