ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2016-11-19 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢᠢᠳᠠᠬᠤ᠂ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨᠨᠡᠷᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ  ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃

1. ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠡᠯᠪᠢᠬᠤ᠃ᠨᠢᠳᠦ ᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠᠪᠣᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃

2. ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

3. ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠢᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠃ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠡᠭ᠍ᠭᠡᠪᠡᠯᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ A ᠪᠤᠯᠤᠨᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

4. ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ᠌ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠃ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠢ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

5. ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦᠳᠠᠮᠢᠷ ᠬᠢᠬᠦ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤᠨᠢᠳᠦ ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

6. ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠤ᠎ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠃ ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠳᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤᠤ᠎ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

7. ᠴᠡᠪᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠳᠤᠩ᠋ᠭᠠᠯᠠᠭ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠧᠲ


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173