ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2016-11-19 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠳᠤᠢ ᠤᠨᠲᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ《ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠢᠷᠰᠤᠬᠤ ᠹᠣᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ 》(National Sleep Foundation's,NSF) ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠨᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠢᠷᠰᠤᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠲᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠃

3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠄ 14 ~ 17 ᠴᠠᠭ

4 ~ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠄ 12 ~ 15 ᠴᠠᠭ

1 ~ 2 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠄ 11 ~14 ᠴᠠᠭ

3 ~ 5 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠄ 10 ~13 ᠴᠠᠭ

6 ~ 13 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠄ 9 ~ 11 ᠴᠠᠭ

14 ~ 17 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ᠄ 8 ~ 10 ᠴᠠᠭ

18 ~ 64 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠄ 7 ~ 9 ᠴᠠᠭ

65 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ᠄ 7 ~8 ᠴᠠᠭ

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠧᠲ


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173