ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-07-05 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

 

 ᠤᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠦ᠂ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠢᠢᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ  ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠨᠢᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

 ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠃ 3 — 5 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃

 ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ᠃ ᠤᠲᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ᠂ ᠲᠤᠷᠤᠬᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ 2 — 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠳᠠᠵᠦ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃

 ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠬᠤ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ 20 — 40 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ 1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ 20 — 30 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠦ ᠱᠠᠭᠠᠢᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠬᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ 4 — 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠱᠦᠬᠦᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠲᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠲᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

 ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠃ ᠠᠨᠢᠰᠬ᠎ᠠ ᠤᠨᠵᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠦᠢᠷᠮᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠲᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠢᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ 1 — 2 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠠᠷᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃

 ᠨᠢᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠢᠵᠦ ᠨᠤᠬᠤᠯᠠᠬᠤ᠃ ᠨᠢᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ 3 — 5 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠠᠨᠢᠵᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠱᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠤ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ 3 — 4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠤᠯᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173