ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-07-19 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ︽ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ︾
ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖

 

 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦ ᠳᠦ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠥᠯᠲᠡ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠤ ᠵᠢᠰᠤ ᠢ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

 ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ 6 ~ 8 ᠴᠣᠮᠣ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃

 ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠰᠤ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠲᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃

 ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ    ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ   ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

 ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠬᠢᠷ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ  ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ  ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠬᠣᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

 ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠤᠰᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠣᠯᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠤᠰᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠳ᠋ ᠲᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ   ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠳᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ   ᠢ ᠲᠦᠷᠬᠢᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠴᠥᠮ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

 ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠪᠲᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮᠬᠠᠨ ᠱᠠᠪᠲᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173