ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-12-17 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
4 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ 6 ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ   ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ︵ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠪᠠ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ︶   ᠽᠠᠨ ᠵᠤ᠋ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ︵ᠬᠥᠮᠤᠰᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠤᠳᠤᠶᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ︶   ᠢᠤᠢ ᠶᠤᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠬᠥᠮᠤᠰᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ︶   ᠰᠧ ᠵᠤ᠋ ᠺᠥᠩ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ︵ᠬᠥᠮᠤᠰᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠶᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠢ︶   ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ︵ᠰᠠᠨᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠶᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ︶ ᠴᠧᠩ ᠴᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ︵ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠶᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ︶ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠃ ᠠᠨᠢᠰᠬ᠎ᠠ ᠤᠨᠵᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠨᠤᠶᠢᠷᠮᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ   ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠢᠳᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ 30~50 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠢᠰᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1~2  ᠲᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ   ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠨᠢᠳᠤ 《ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ》   ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ    ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠢᠳᠡᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ 1~2  ᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠃ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠡᠰᠤ ᠱᠠᠭᠠᠶᠢᠪᠠᠯ   ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ   ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠨᠢᠵᠤ   ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ︔ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ   ᠵᠡᠬᠦᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ    ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ 2~3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠳᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ   ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠢᠰᠢᠺᠠᠸᠠ 《5  ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ  3~5 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠᠯ   ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢ   ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠷᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ     ᠲᠡᠭᠡᠪᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ   ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠠᠢ᠃

 

 

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173