ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-12-17 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:   ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ》
ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠬᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠡᠢ

 

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠤ ᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 《ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ》 ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ  ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠥ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠬ ᠤᠨ  ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ  ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠡᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ  ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠡᠢ᠃    

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠭᠦ᠋ᠢᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ   ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠬᠡᠢ  ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠮ  ᠠᠪᠴᠤ ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠰᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠤᠯᠳᠡ᠂ ᠡᠪᠬᠦ᠋ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ  ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠯᠠᠪᠳᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠤᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠮᠤᠰᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ᠂  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠬᠠᠢ  ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠶᠢᠮᠤ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ  ᠳᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠬᠡᠬᠦ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠤᠬᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠭᠤᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ  ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠦᠪ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠳᠡᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡ  ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠬᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠡᠢ᠃

 

 

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173