ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-01-14 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠲᠡᠨ᠎ᠡ

 

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ‌‍ᠣ ᠳᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠴᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ‌ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠳᠦᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃     

《ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ‌‍ 》 ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠶᠤᠬᠠᠨᠰ‌ ᠬᠤᠫᠺᠢᠨ᠋ᠰ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠳ   1.4 ᠳᠦᠮᠡᠨ   ‌ᠢᠲᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠲᠠᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠲᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ‌‍ ᠲ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 4343 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠲᠡᠵᠡᠢ᠃      

ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠲᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ‌ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠲᠡ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠲᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ‌ ᠨᠢ 14% ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ  ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠲᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠢᠲᠡᠲᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ  ᠨᠢ11% ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      

ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ᠂ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠭᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠯᠤᠬᠠᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ  ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠬᠦ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠲᠤ ᠳᠦᠮᠦᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ‍ᠤᠨ‌‍ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ᠂  ᠴᠤᠺᠤᠯᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ‌‍ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃       

ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ‌ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠷᠠᠰᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠲᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠲᠠᠮᠵᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠳᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠵᠢ ‌‍ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

 

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173