ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-02-19 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ

 

1. 30%᠎ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠯᠬᠢᠨ ︵安乃近︶ 20~30 ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ 1 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 1~2 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠃

2. 10%᠎ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠨᠤᠫᠢᠷᠢᠨ ︵复方氨基比林︶ 20~30 ᠃  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ 1 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 1~2  ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠃

3. ᠬᠠᠴᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠦᠢᠨᠢᠨ ︵复方奎宁︶ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ 20~30 ᠃  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 1~2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠲᠡᠷᠢ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

⑴10%᠎ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠢᠼᠢᠯ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠳ᠋ᠷᠢ ︵水杨酸钠︶᠎ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ  100~150 ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ 1 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 1  ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

⑵ ᠡᠷᠰᠮᠢᠩ ︵奥斯鸣︶᠎ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ 100~150 ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮᠬᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 1 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 2~5   ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

⑶ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄   ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ  60  ᠴᠢᠰᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠳᠤ     ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 1 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 1 ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ  ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ 20  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

4. 50 ᠭᠷᠡᠮ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ 50 ᠭᠷᠡᠮ ᠂ 5 ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ  1ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

5. 70 ᠭᠷᠡᠮ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ᠂ 45 ᠭᠷᠡᠮ ᠭᠠ ᠶᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ 2 ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦ  ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

6. 50 ᠭᠷᠡᠮ ᠵᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ 100 ᠭᠷᠡᠮ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ 1000  ᠰᠦᠮᠦᠰᠦ    ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

7. 2 ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠦ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ᠂ 1 ᠠᠳᠬᠤ ᠭᠠ᠂ 1 ᠠᠳᠬᠤ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ  4 ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 1 ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮᠠᠵᠦ ᠬᠤᠳᠬᠤᠭᠠᠳ 1 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

8. 10 ᠠᠳᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ 5 ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ᠂ 5 ᠠᠳᠬᠤ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ  ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ 5 ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ 1 ᠠᠳᠬᠤ ᠪᠤᠷᠠᠮ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠳ 1 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃      

    

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173