ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-03-11 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:  ᠠᠯᠠᠱᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ  
ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

 

ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠤᠭ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠪᠤᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ 187 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ 0. 13 — 3.5ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠲᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠥᠭᠬᠦ ᠤᠶᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠬᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠪᠤᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ︵ ᠲᠠᠬᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠷ︶ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠶᠢᠭ᠂ ᠥᠭᠡᠬᠦᠨ ᠡᠳ᠋᠂ ᠰᠢᠷᠪᠦᠰᠦ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ︵ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ︶ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢᠭᠢᠳᠡᠰᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠪᠤᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ  ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ᠂ ᠭᠢᠰᠭᠢᠬᠦ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ᠂ ᠪᠣᠰᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠷᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠳᠡᠭ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ᠄ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ  2 ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ  ᠤᠶᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄

ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠬᠤᠳᠬᠤᠵᠤ ᠬᠤᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ    ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠤᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠤᠶᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 2 ᠴᠠᠭ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠃   ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 4 ᠠᠴᠠ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ᠄ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ   ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ   ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠡᠳ᠋ ᠡᠰ᠂ ᠰᠢᠷᠪᠦᠰᠦ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠃ 

 

 

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173