ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-03-25 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ︽ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ︾ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠼᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ

 

— ᠨᠦᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠳᠠᠬ  ᠤᠡᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠮᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠼᠤᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠡᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

— ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠬ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠼᠤᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠴᠠᠬ ᠬᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠶᠢᠯᠪᠠᠯ ᠬᠠᠬ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

— ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ  ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨᠤᠷ   ᠼᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠᠯ  ᠠᠷᠢᠯᠳᠠᠬ ᠃

— ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠼᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠡᠪᠳᠤᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠰᠤᠪᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠬ ᠃

— ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠬᠢᠷᠳᠤᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠦᠯᠭᠦᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠼᠤᠤ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠭᠠᠳ ᠵᠦᠯᠬᠦᠪᠡᠯ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠳᠠᠬ ᠃ 

 

 

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173