ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-04-09 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:  ᠠᠯᠠᠱᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ        
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ 19 ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠦᠨᠦᠬᠡᠯ

 

ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠡᠮᠳᠦᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ  ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠳᠬᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠩᠳᠡᠬᠦᠦ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠳᠬᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠳᠬᠡᠨ ᠮᠦᠷ  ᠬᠤᠷᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠤᠳᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠᠴᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠰᠤ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠰᠳᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠳᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠩᠬᠢᠷᠳᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ  ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠮᠠᠬᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳᠬᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠤᠬᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠃

ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 

ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 

ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠴᠤᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠢᠰᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠ   ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠬᠤ᠃

ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯ  ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠰᠤᠯᠢᠬᠳᠠᠬᠤ  ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠰᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠢ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ  ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤᠷᠬᠠᠬ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠦᠷᠬᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠳᠦᠬᠡᠬᠦ 

ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠴᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ   ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠦᠨ  ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠴᠠᠰ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ 

ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠴᠢᠯᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠩ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ  

ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠴᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠬᠤ 

ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠬᠦ᠋ᠢᠷᠡᠬᠦ 

ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳ᠋᠊ᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠯᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠡᠪᠬᠦ᠋ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 70% ᠨᠢ  ᠰᠡᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ 

ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠳᠡᠭ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠩ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ 

ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠠᠭ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠦ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ   ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ 

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 《ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ》 ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡᠯᠵᠢᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ 40% ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷ 《ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ》 ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦ᠂ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠮ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ᠃

ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ 《ᠬᠤᠷᠮᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠮᠤᠷᠹᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠬᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

 

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173