ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-05-06 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠰᠢᠨᠬᠤᠸ᠋ᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠧᠲ  
ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ︽ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠮ︾ ᠪᠢᠰᠢ

 

ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ 《ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ  ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ》《 ᠬᠡᠳᠡᠰᠤ ᠡᠪᠡᠳᠪᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ  ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ》《ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ  ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ》᠃ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ 《 ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ  ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ》 ᠬᠡᠵᠤ ᠵᠦᠩᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠡᠬᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ 《 ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠮ》 ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠴᠤᠬᠴᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠮ ᠤᠳ ︵ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 40℃ ᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ︶ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠰᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠡᠮ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢᠲᠤ ᠡᠮ᠂ ᠠᠮᠦᠺᠰᠰᠢᠯᠢᠨ ︵Amoxicillin︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃

 

 

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173