ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-11-12 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:  ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  
  ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ

 

 ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ  ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ 《ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠦᠭᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠤ︖ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠃      

 ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ  ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠥᠨ  ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠣᠳᠠᠭ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃       

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠶᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠴᠤ᠂  ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠥᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ  ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠦᠭᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ  ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ  ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173