ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-12-23 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:  ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ        
ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠭᠯᠡᠬᠦᠷ

 

ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ《ᠵᠠᠮᠴᠢ》ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶᠠᠰ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ  ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ《ᠵᠠᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠴᠢ》ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠤᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠴᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠤ A ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠪᠠ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠤ E ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠴᠤᠮᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠦᠪᠦ᠋ᠷᠢᠬᠦᠳᠦ ᠡᠰᠡᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃   

 6 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  《ᠹᠢᠽᠢᠥᠯᠥᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ》 ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠡᠬᠦᠰᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠬᠡᠨ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨᠴᠢᠷ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠳᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠦᠮᠠᠨ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠬᠡᠨ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨᠴᠢᠷ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠪᠤᠷ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠬᠡᠨ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨᠴᠢᠷ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠰ ᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ  ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃   

ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠢ ᠠᠮᠠᠨ  ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠃      

ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ  ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶᠠᠰ

ᠨᠢᠬᠡ᠂  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ    ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠤ᠂  ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ    

ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ   ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ    

ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠫᠢᠯᠠ᠂ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂  ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠲᠤ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ    

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ  ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ᠂  ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠢ   ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ  ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳᠢᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠪᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃     

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶᠠᠰ

ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠪᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠯᠠ᠂ ᠫᠧᠩᠰᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠪᠡ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠬᠢ 6 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠄    

ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ ᠃    

ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠫᠢᠯᠠ  ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃    

ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠫᠢᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠪᠬᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠃    

ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠵᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠃    

ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠦᠯᠦ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠤᠰ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ︔ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠪᠢᠳᠠ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠠᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173