ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-04-28 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ   
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ

 

ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ《ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠦᠭᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠤ︖   ᠪᠢᠰᠢ᠃

ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ  ᠪᠣᠯ ᠦᠭᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

 ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠶᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠴᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

 ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠦᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173