ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-01-20 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ  
ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ

 

ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠢ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠨᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠰᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠦᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠮᠦᠨ ᠥᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠷᠪᠢᠰᠤᠯ᠂ ᠪᠡᠲᠡᠬᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠶᠢᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠡᠭᠭᠦᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

 

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173