ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-06-16 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ  
ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ

 

21᠄ 00 ~ 23᠄ 00 ᠴᠠᠭ᠄ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠣᠷᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ 21᠄ 00 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ  ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

23᠄ 00 ~ 01᠄ 00 ᠴᠠᠭ᠄ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠣᠷᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

01᠄ 00 ~ 03᠄ 00 ᠴᠠᠭ᠄ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠥᠰᠥ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃

03᠄ 00 ~ 05᠄ 00 ᠴᠠᠭ᠄ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ  ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ  ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠃

05᠄ 00 ~ 07᠄ 00 ᠴᠠᠭ᠄ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃

07᠄ 00 ~ 09᠄ 00 ᠴᠠᠭ᠄ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ 6᠄ 30 ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ 07᠄ 30 ᠳᠤ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173