ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-06-30 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ   
ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ︾

 

ᠪᠣᠷᠴᠠᠬ — ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠩᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠭᠤᠲᠠᠬ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠲᠦᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠦ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠴᠠᠬ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠴᠠᠬ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠁ ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠴᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣᠲᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢ ᠯᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠴᠠᠬ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠠᠯᠲᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠴᠠᠬ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠤᠲᠣᠭᠤᠲᠣ ᠭᠡᠲᠡᠰᠦ ᠲᠦᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠲᠡᠲᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠲᠡᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠣᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠰᠣᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠨᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠴᠠᠬ ᠢ 《ᠪᠣᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ》ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠣᠬᠲᠣ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠲᠠᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ 《  ᠨᠤᠮ》 ᠳᠤ᠄ 《ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠨᠤ ᠢᠩᠳᠤᠤᠷ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠪᠠᠯᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠮᠦᠢ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠲᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ᠃ 《ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠮᠤᠢ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠰᠢᠯ ᠬᠢᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠦᠣᠷᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ 《ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠯᠪᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠪᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠠᠳ ᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠳᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨᠲᠡᠢ᠃

ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳ᠋ ᠥᠯᠥᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠮᠰᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠲᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠮᠠᠭ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ 《ᠫᠦᠰ ᠫᠠᠰ》ᠲᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠴᠦ᠂ ᠠᠲᠡ ᠲᠡᠨᠲᠡ ᠦᠰᠦᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠲᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠰᠦ ᠪᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ  ᠣᠯᠵᠦ ᠢᠲᠡᠲᠡᠭ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠯᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠷᠴᠠᠬ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠲᠤᠨ ᠦᠨᠦᠲᠦᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠲᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠪᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠬᠦᠯᠦ᠋ᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠮ ᠲᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠬᠡᠰᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠬᠡᠳ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173