ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-07-14 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠫᠢᠸᠤ᠋ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ

 

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ᠌ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠫᠢᠸᠤ᠋ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠌᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠫᠢᠸᠤ᠋ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠦᠢᠳᠡᠢ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠫᠢᠸᠤ᠋ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠄

1. ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ

2. ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠱᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠎ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ

3.   ᠵᠠᠮ᠎ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠎ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ

4. ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠎ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ

5. ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠮᠦᠬᠡᠷᠰᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠳᠡᠯ ᠎ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ

6. ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ   ᠎ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ

7. ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠎ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ

8.   ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦᠮᠡᠨ 

᠁ ᠁

ᠫᠢᠸᠤ᠋ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠎ ᠦᠯᠦ᠍ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠰᠤᠯᠢᠭ ᠱᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠂ ᠂  ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠦ᠍ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ  ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠦᠷᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠃  ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠢᠸᠤ᠋ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠎ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠌᠂ ᠫᠢᠸᠤ᠋ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ᠍ ᠫᠢᠸᠤ᠋᠎ᠶ᠋ᠢ  ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠄ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠫᠢᠸᠤ᠋ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡᠰᠦ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ᠌ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠦᠢ᠍ᠷᠦᠭ᠌ᠴᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ᠎ ᠨᠢ ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173