ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-07-14 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ  
ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠ

 

1 . ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ  ᠪᠠᠢ᠃ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠢᠵᠦ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ‌ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ  ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠳᠠᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠳᠣᠰᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ᠂ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠳᠣᠬᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠮᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

2. ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠃ ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ   ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ   ᠠᠴᠠ  ᠴᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ  ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

3. ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠃ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠦ ᠮᠥᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠦ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠬᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃

4. ᠬᠠᠶᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠪᠤᠵᠢᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠨᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠩᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

5. ᠨᠣᠮ ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠣᠮ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠮᠣᠭᠠᠵᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠪ     ᠨᠤᠮ  ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠵᠦ  ᠪᠠᠢ᠃  ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173