ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-08-11 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠯᠥᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠍ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

 

ᠥᠯᠥᠨ ᠥᠳᠭᠡᠨ ᠴᠠᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠣᠹᠧ ᠠᠷᠪᠢᠨ  ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ᠂  ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠰᠴᠦ᠍᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠭᠳᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪ ᠥᠬᠡᠶ   ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ  ᠥᠯᠥᠨ᠎ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ  ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥ᠍ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 

ᠥᠯᠥᠨ  ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠢᠳᠡᠬᠦ᠌  ᠦᠬᠡᠢ  ᠪᠣᠯ   ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠎ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ᠎    ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ    ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠎ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ      ᠤᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠥᠯᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎᠂ ᠴᠠᠳᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥ᠍   ᠦᠶ᠎ᠡ᠎   ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173