ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-08-11 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠰᠢᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

 

1᠂ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠ ᠵᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠴᠢᠵᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ  ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

2᠂ ᠼᠤᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ  ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

3᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ   ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭᠲᠦ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠵᠠᠭᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ᠍ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠎ ᠬᠤᠤᠷ᠎ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠺᠲᠸᠷᠢ ᠵᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ᠎ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

4᠂ ᠰᠢᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠎ᠢ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠮᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ᠎ 3 ᠮᠢᠨᠤᠢ᠍ᠲ ᠲᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠤ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

5᠂ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠎ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠎ ᠨᠢᠴᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠤᠤᠮᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠰᠢᠨᠭᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠡᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ᠍ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173