ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ
                   2023-05-19
       2023-05-12
           2023-05-05
          2023-05-05
ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ     2023-04-28
ᠬᠥᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠢᠰᠢ  ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ 2023-04-28
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ 2023-04-28
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ 2023-04-28
ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠶ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ 2023-04-07
ᠲᠣᠰ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ 2023-03-31
ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ 2023-03-31
           2023-03-17
90%      ᠴᠦᠮ        2023-03-10
        2023-02-24
        …… 2023-02-17
      2023-02-17
          2023-02-03
  N95      2023-02-03
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ 2023-01-29
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠦ︖ 2023-01-29
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ 2023-01-13
     2023-01-08
          2023-01-08
ᠠᠮᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠥᠮᠡᠨ  ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ︖ 2022-12-30
ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ 2022-12-30

   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173