ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ
ᠠᠷᠦ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  2017-05-29
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2017-05-15
ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ  ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠣᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ  2017-05-05
 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ  2017-05-05
      2017-03-25
       2001   2017-03-20
       1999/2000   2017-03-11
       1998   2017-03-04
                    2016-03-30

   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173